May 31 2020 22:32:22
  Navigare
Ce este ARPC
Coalitii
Statut
Finantari
Parteneriate
Obiective de baza
Organizare
Rapoarte si bilanturi
Intrebari
  Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Untitled Document
 Statut


    
                                    Motto:
Romania va deveni competitiva
numai daca isi va dezvolta
continuu propria inteligenta colectiva
si va dispune pentru aceasta
de un management crespunzator !STATUTUL ASOCIATIEI ROMANE PENTRU PROGRES SI CIVILIZATIE  (A.R.P.C.)Capitolul I. Denumire, natura juridica, sediul si durata Asociatiei

ART. 1 - Asociatia Romana pentru Progres si Civilizatie denumita in continuare "Asociatia" este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala  si apolitica.
ART. 2 - Asociatia este organizata si functioneaza in baza dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (actualizata), ale Decretului nr. 31/1954, precum si ale normelor si reglementarilor imperative din legislatia romana in vigoare si ale celor specifice prezentului statut.
ART. 3 - Prin decizia Consiliului de Administratie, Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii sau fundatii si afilia la organisme din tara si strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut.
ART. 4 - Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta. Asociatia poate avea emblema si sigiliu propriu.
ART. 5 - Asociatia are sediul central in Bucuresti, Str Aleea Meseriasilor,nr.2, bl.C91,Sc.B,Etj.8,Ap.104,  sector 6. si poate deschide in tara filiale cu personalitate juridica si/sau birouri fara personalitate juridica.
ART. 6 - Asociatia se constituie pentru o durata nelimitata, incepand cu data acordarii personalitatii juridice, prin decizia ramasa definitiva a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti si a inscrierii in registrul special de la grefa acestei instante.

Capitolul II. Scopul si activitatile Asociatiei

ART. 7 - Asociatia are ca scop sustinerea progresului si a cresterii gradului de civilizatie la nivel national si international, in special prin activitati de cercetare, documentare, informare, educare si sensibilizarea opiniei publice.
ART. 8 - Pentru realizarea scopului declarat, Asociatia isi propune desfasurarea urmatoarelor tipuri de activitati:
 • cercetarea aprofundata a cauzelor si factorilor care determina progresul si gradul de civilizatie, in vederea definirii si promovarii cailor, mijloacelor, tehnicilor si procedurilor stimulatorii;
 • evaluarea efectelor generate, de deciziile luate, hotaririle si reglementarile adoptate de factori si organisme abilitate,  privind utilizarea fondurilor financiare publice, a resurselor umane si celor naturale, precum si pentru rezolvarea problemelor de natura economico-sociala sau juridica, prin colectarea si valorificarea datelor, informatiilor si a documentatiei in care acestea sunt reflectate;
 • sustinere politicilor publice de valorificare superioara a resurselor financiare, umane si celor naturale;
 • asigurarea accesului publicului la informatiile privind factorii negativi si pozitivi care influenteaza progresul si gradul de crestere al civilizatiei, prin crearea unor centre de documentare si colaborare cu mass-media;
 • participarea la programe nationale si internationale prin care se incurajeaza adoptarea si aplicarea standardelor de performanta in evolutia progresului si al cresterii gradului de civilizatie;
 • organizarea si participarea la forumuri si campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la factorii determinanti ai progresului si crestere a gradului de civilizatie;
 • colaborarea cu institutii publice si private, cu organizatii similare, nationale si internationale, prin oferirea de consultanta specializata si angajarea in programe de cooperare si parteneriat;
 • editarea de publicatii proprii (buletine informative, studii, rapoarte de cercetare etc.);
 • sprijinirea actiunilor si initiativelor care raspund scopului Asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia.

Capitolul III. Patrimoniul Asociatiei

ART. 9 - Asociatia are un patrimoniu social distinct si autonom de patrimoniul membrilor sai.
ART. 10 - La data constituirii, patrimoniul initial al Asociatiei este de 330 RON, proveniti din donatiile facute de asociati.
ART. 11 - Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti si titluri de valoare, obtinute de Asociatie sau provenite din donatii ulterioare, legale, subventii si sponsorizari, precum si din alte fonduri provenite de la persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate. Donatiile vor fi acceptate cu conditia aprobarii lor de catre Consiliul Director. Patrimoniul Asociatiei se va completa cu venituri rezultate din taxa de inscriere si cotizatiile anuale ale membrilor, din taxe percepute, in conditiile legii, pentru servicii angajate pe baze contractuale, de colaborare si reprezentare a tertelor persoane, precum si din alte surse care nu contravin legilor in vigoare.

Capitolul IV. Membrii Asociatiei

ART. 12 - Persoanele care au infiintat prezenta Asociatie au calitatea de membri fondatori ;
ART. 13 - Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana care :
 • nu a suferit nici o condamnare care sa il faca nedemn de aceasta calitate;
 • are recomandarea unui membru al Asociatiei;
 • adera la prevederile prezentului statut.
ART. 14 - Calitatea de membru se dobandeste in momentul in care Consiliul Director avizeaza favorabil cererea de inscriere, dupa luarea la cunostinta si acceptarea prealabila a prezentului statu ;
ART. 15 - Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
 • sa solicite dezbaterea in Adunarea Generala a oricarei probleme legate de scopul si activitatile Asociatiei;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
 • sa beneficieze de sprijin moral juridic si logistic din partea Asociatiei, in desfasurarea actiunilor ce le-au fost incredintate de catre aceasta;
ART. 16 - Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri fundamentale:
 • sa respecte prevederile prezentului statut;
 • sa sprijine Asociatia in organizarea si desfasurarea actiunilor hotarate de catre organele de conducere;
 • sa promoveze, prin comportament profesional si civic, actiunile privitoare la scopul Asociatiei;
 • sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala.
ART. 17 - Prin decizia Consiliului de Administratie, poate deveni membru de onoare al Asociatiei orice persoana, de nationalitate romana sau straina, care s-a distins printr-o contributie deosebita la promovarea si realizarea scopului si activitatilor Asociatiei. Calitatea de membru de onoare nu implica drepturile si obligatiile prevazute de prezentul statut, cu exceptia prevederilor art. 21 alin. 1 si  2.
ART. 18 - Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisa succesorilor.
ART. 19 - Calitatea de membru inceteaza prin:
 • renuntare la calitatea de membru;
 • excludere;
 • deces.
ART. 20 - Membrii pot renunta oricand la aceasta calitate. Incetarea calitatii de membru are loc in momentul depunerii si inregistrarii cererii de renuntare la secretariatul Asociatiei. Cererea nu trebuie sa fie motivata.
ART. 21 - Pierderea calitatii de membru prin excludere poate interveni in oricare din urmatoarele situatii:
 • savarsirea unei fapte care aduce prejudicii imaginii Asociatiei;
 • condamnarea pentru fapte care contravin scopului si obiectivelor Asociatiei;
 • incalcarea repetata a obligatiilor statutare fundamentale;
In cazul in care un membru al Asociatiei face obiectul unor relatari in mijloacele de comunicare (alegatii) privind savarsirea de catre acesta a unor fapte care pot aduce prejudicii imaginii Asociatiei, Consiliul de Administratie are obligatia ca, in termen de 7 zile de la sesizarea sa de catre oricare membru al Asociatiei, sa solicite persoanei in cauza exprimarea unei pozitii cu privire la situatia respectiva.
Persoana in cauza are obligatia de a transmite Consiliului de Administratie in termen de 7 zile raspunsul sau, care trebuie sa contina si optiunile pe care aceasta le are in vedere pentru protejarea imaginii si intereselor Asociatiei (exprimarea unui drept la replica la alegatiile respective, autosuspendare, etc).
Consiliul de Administratie are obligatia de a delibera in termen de 7 zile asupra pozitiei exprimate de persoana care face obiectul alegatiilor. In cazul in care Consiliul de Administratie considera nesatisfacator raspunsul persoanei in cauza va decide suspendarea acesteia pana la clarificarea situatiei sau aplicarea procedurii prevazute la art. 21 alin. 1.
In cazul in care un membru al Asociatiei face obiectul unei cercetari penale pentru savarsirea unor fapte de coruptie sau asimilate acestora conform legii, acesta se considera suspendat de drept pana la pronuntarea unei sentinte definitive. Daca prin sentinta definitiva persoana in cauza este declarata vinovata, aceasta se considera exclusa de drept, fara a fi necesara o decizie a organelor de conducere ale Asociatiei.
ART. 22 - Hotararea de excludere sau suspendare a unui membru al Asociatiei este de competenta Consiliului de Administratie si trebuie sa fie motivata, excluderea conferind celui in cauza calea de atac a apelului la Adunarea Generala, care decide in ultima instanta.

Capitolul V. Organizarea, functionarea, administrarea si controlul Asociatiei

Sectiunea 1 . Organizarea Asociatiei

ART. 23 - (1) Asociatia are urmatoarea structura organizatorica:
 • Adunarea Generala a membrilor, reprezentand organul de conducere al Asociatiei;
 • Presedintele, care asigura functia de reprezentare a Asociatiei in relatiile cu tertii si Consiliul de Administratie, care exercita conducerea administrativa;
 • Directorul executiv, care asigura conducerea executiva (operationala);
 • Cenzorul, numit prin hotarare a Adunarii Generale, care exercita controlul Asociatiei.

Sectiunea 2 . Adunarea Generala

ART. 24 - Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor Asociatiei.
ART. 25 - Adunarile Generale sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare.
ART. 26 - Adunarile Generale ordinare au loc o data pe an, cu cel putin treizeci de zile inainte de depunerea bilantului contabil pe anul precedent. Adunarile generale ordinare se convoaca de catre Consiliul de Administratie, cu cel putin 10 zile inainte de sedinta. Cvorumul necesar pentru desfasurarea, la prima convocare a Adunarii Generale ordinare este de 50%+1 din numarul de membri. Prima convocare poate contine data pentru cea de-a doua convocare, in cazul in care cvorumul necesar de membri nu ar fi intrunit. Cea de-a doua convocare este statutara indiferent de numarul participantilor.
ART. 27 - Adunarile Generale extraordinare pot fi convocate la initiativa Presedintelui, a Directorului executiv sau la cererea a 2/3 din numarul membrilor, cu cel putin cinci zile inainte de sedinta. Cvorumul necesar, la prima si a doua convocare, este acelasi ca in cazul Adunarilor Generale ordinare.
ART. 28 - Hotararile Adunarilor Generale, ordinare si extraordinare, se adopta cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti. Modul de votare este stabilit de catre Adunarea Generala. Este admisa votarea prin corespondenta, mandat special, fax, telex, posta electronica.
ART. 29 - Adunarile Generale, ordinare si extraordinare, sunt conduse de Presedintele Consiliului de Administratie, ajutat de un secretar ales, care va intocmi procesul verbal al sedintei. In lipsa Presedintelui, sedintele sunt conduse de catre un alt membru al Consiliului Director de Administratie, desemnat prin votul membrilor prezenti ai Asociatiei. Procesele verbale, semnate de Presedinte si secretar, vor fi inscrise intr-un registru numerotat si parafat care este pastrat la sediul Asociatiei.
ART. 30 - Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
 • numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie ;
 • hotaraste cu privire la modificarile sau completarile prezentului statut;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei si darea de seama contabila anuala;
 • descarca de gestiune Consiliul de Administratie, anual si la incetarea mandatului unor membri ai acestuia;
 • aproba programul de activitate al Asociatiei, in conformitate cu propunerile Consiliului de Administratie;
 • decide cu privire la infiintarea de filiale, reprezentante si/sau birouri;
 • hotaraste cu privire la prestatiile si cotizatiile membrilor;
 • stabileste atributiile Consiliului de Administratie ;
 • controleaza activitatea si gestiunea Consiliului de Administratie si ale organelor de control ;
 • stabileste regulile privind forma de convocare si modul de votare pentru adunarile ordinare si extraordinare;
 • numeste Cenzorul si stabileste cuantumul remuneratiei acestuia;
 • decide cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociatiei, in conditiile prevazute de prevederile statutare ;
 • exercita orice alte atributii care nu sunt date in competenta Consiliului de Administratiesau ale organelor de control.

Sectiunea 3 . Consiliul de Administratie

ART. 31 - Consiliul de Administratie este organul de conducere administrativa al Asociatiei, fiind compus din 7 persoane, alese de Adunarea Generala dintre membrii Asociatiei. Dintre aceste persoane se alege un Presedinte.
ART. 32 - Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 3 ani, de la data alegerii lor de catre Adunarea Generala. Membrii Consiliului de Administratie sunt reeligibili, dar nu pot exercita decat cel mult doua mandate consecutive. Alegerea sau reinnoirea componentei membrilor Consiliului de Administratie se realizeaza in sedinta a Adunarii Generale a membrilor Asociatiei, convocata cu o luna inainte de expirarea mandatelor.
In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie nu isi mai poate indeplini mandatul datorita demisiei, decesului sau a altor cauze de indisponibilitate, Consiliul de Administratie poate decide prin vot cooptarea in randurile sale a unui alt membru al Asociatiei, care va asigura interimatul pana la desfasurarea unor alegeri in Adunarea Generala sau pana la incetarea cauzei de indisponibilitate.
In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie absenteaza de la trei sedinte consecutive ale Consiliului, fara delegarea votului, impiedicand desfasurarea eficienta a activitatii acestuia, Consiliul de Administratie poate decide prin vot inlocuirea acestui membru prin cooptarea in randurile sale a unui alt membru al Asociatiei, care va asigura interimatul pana la desfasurarea unor alegeri in Adunarea Generala.
Numarul membrilor Consiliului de Administratie desemnati prin cooptare nu poate fi mai mare de trei.
ART. 33 - Consiliul de Administratie este un organ de conducere colectiva, cu caracter deliberativ. El se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a unui numar de vechi 4 dintre membrii sai, precum si la initiativa Directorului executiv. Convocarile se fac in scris, cu mentionarea ordinii de zi. Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintelor este de patru membri.
ART. 34 - Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de Presedinte, iar in lipsa acestuia de un alt membru al Consiliului de Administratie desemnat prin vot sau prin consens. Continutul dezbaterilor se consemneaza prin proces verbal semnat de toti membrii prezenti. Hotararile se adopta prin consens, iar in caz de divergenta prin majoritatea simpla a membrilor sai. In caz de balotaj, votul presedintelui de sedinta este decisiv.
ART. 35 - Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
 • asigura conducerea administrativa a Asociatiei;
 • redacteaza bugetul Asociatiei pe capitole;
 • intocmeste si supune spre aprobarea Adunarii Generale programele si planurile de activitate ale Asociatiei;
 • supune aprobarii Adunarii Generale bugetul Asociatiei si darea de seama contabila anuala;
 • initiaza programele de dezvoltare a activitatii Asociatiei;
 • aproba rapoartele de activitate ale Directorului executiv;
 • aproba infiintarea/desfiintarea filialelor sau birourilor asociatiei;
 • stabileste si dezvolta relatiile cu alte asociatii de profil si aproba afilierea la organizatii sau coalitii cu scop si activitati similare, din tara si strainatate;
 • propune si avizeaza modificarile statutului Asociatiei;
 • suspenda din calitatea de membru acele persoane care sunt susceptibile, prin actiuni care lezeaza interesele Asociatiei, de revocarea acestei calitati;
 • aproba organigrama personalului angajat;
 • numeste si revoca Directorul executiv, stabilindu-i atributiile si salariul;
 • indeplineste orice alta activitate stabilita in sarcina sa de Adunarea Generala;
 • aproba regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei;
 • desemneaza nominal, prin decizie, persoanele cu drept de semnatura in banca.

Sectiunea 4 . Presedintele Asociatiei

ART. 36 - Presedintele Asociatiei este Presedintele Consiliului de Administratie.
ART. 37 - Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 3 ani.
ART. 38 - Presedintele are urmatoarele atributii:
 • reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
 • prezideaza sedintele Adunarilor Generalesi ale Consiliului de Administratie;
 • coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie pune in aplicare deciziile acestuia;
 • propune suspendarea din functie a Directorului executiv si supune referatul de suspendare deciziei Consiliului de Administratie;
 • suspenda deciziile Directorului executiv, daca prin acestea sunt aduse prejudicii Asociatiei;
 • semneaza contractul de angajare a Directorului executiv.
ART. 39 - Pentru motive intemeiate, Presedintele poate delega, in parte sau in total, atributiile sale altei persoane din structura Consiliului de Administratie sau Directorului executiv, pentru o perioada determinata de timp, raspunzand solidar de actele si faptele mandatarului sau. In cazul in care Presedintele nu isi mai poate indeplini mandatul datorita demisiei, decesului sau altor cauze de indisponibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna prin votdesemnarea din randurile sale a unui nou Presedinte, care va asigura interimatul acestei functii pana la desfasurarea unor alegeri in Adunarea Generala sau pana la incetarea cauzei de indisponibilitate.

Sectiunea 5. Directorul executiv

ART. 40 - Directorul executiv este numit si revocat de Consiliul de Administratie. El poate fi suspendat din functie de Consiliul de Administratie, la propunerea motivata a Presedintelui Asociatiei.
ART. 41 - Directorul executiv are urmatoarele atributii:
 • reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, in limitele stabilite de Consiliul de Administratie si prin regulamentul de organizare si functionare, putand incheia contracte si acte de gestiune in numele Asociatiei;
 • pune in aplicare deciziile organelor de conducere, precum si programele de activitate ale Asociatiei, astfel cum au fost stabilite de Adunarea Generala sau de Consiliul de Administratie;
 • participa, fara drept de vot, la sedintele Consiliului de Administratie ;
 • convoaca sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale extraordinare;
 • asigura conducerea operativa a Asociatiei in intervalele cuprinse intre sedintele Consiliului de Administratie;
 • prezinta Consiliului de Administratie rapoarte privind activitatea sa si a Asociatiei;
 • propune bugetul de venituri si cheltuieli, elaboreaza bilantul contabil si regulamentul de organizare si functionare;
 • stabileste organigrama personalului angajat si atributiile acestuia;
 • fixeaza onorariul colaboratorilor si retributia personalului angajat;
 • raspunde de tinerea la zi a registrelor Asociatiei si raspunde de evidenta contabila, alaturi de personalul specializat, potrivit legislatiei in vigoare;
 • intreprinde masuri de administrare si conservare a patrimoniului Asociatiei, fiind raspunzator in fata Consiliului de Administratie si a Presedintelui pentru actele sale ;
 • semneaza contractele de munca ale angajatilor
ART. 42 - Atributiile Directorului executiv pot fi delegate, pentru motive intemeiate, catre un membru al Consiliului de Administratie sau catre o persoana aflata in subordinea sa, in acest din urma caz delegarea fiind posibila numai pentru operatiuni determinate.
ART. 43 - Directorul executiv poate renunta unilateral la functia sa, cu un preaviz de 30 de zile.
Demisia trebuie acceptata de Consiliul de Administratie, care se va pronunta si asupra descarcarii de gestiune a acestuia.

Sectiunea 6. Organele de Control

ART. 44 - Controlul Asociatiei se face de catre un Cenzor sau de catre o Comisie de cenzori potrivit legii, numit prin hotarare a Adunarii Generale, pentru un mandat de doi ani. Cenzorul (sau cel putin doi membri ai comisiei de cenzori) va avea pregatire de specialitate.
ART. 45 - Cenzorul poate fi remunerat pentru activitatea sa, cuantumul indemnizatiei fiind de competenta Adunarii Generale.
ART. 46 - Pentru exercitarea controlului, Cenzorului i se vor prezenta la cerere registrele Asociatiei, datele cu privire la activitatea Asociatiei si situatia patrimoniului.
ART. 47 - In exercitarea functiei de control, Cenzorul are acces la toate documentele Asociatiei; el poate participa fara drept de vot la sedintele Consiliului de Administratie.
ART. 48 - Cenzorul are urmatoarele atributii:
 • verifica activitatea financiar contabila a Asociatiei si gestionarea patrimoniului acesteia, prin acces la registrele de evidenta contabila;
 • prezinta Consiliului de Administratie rapoarte periodice trimestriale, sau la orice alt interval, la cererea acestuia, precum si un raport anual privind bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei;
 • in cazuri deosebite, solicita convocarea Consiliului de Administratiesi a Adunarii Generale extraordinare.
ART. 49 - Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune.

Capitolul VI. Responsabilitati

ART. 50 - Persoanele care indeplinesc functii de conducere, de executie si de control in cadrul Asociatiei raspund potrivit legii de consecintele actiunilor pe care le aproba sau le executa si de prejudiciile ce ar putea rezulta in conformitate cu responsabilitatile ce le revin potrivit statutului. Eventualele raspunderi materiale se stabilesc in conformitate cu prevederile statutului si legile in vigoare, de catre organismele din cadrul Asociatiei sau de catre alte organe abilitate de lege, in limita competentelor ce revin fiecarora.

Capitolul VII. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei

ART. 51 - Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se poate face :
 • prin vointa expresa a membrilor fondatori;
 • prin hotarare a Adunarii Generale, cu votul a 2/3 din numarul celor prezenti;
 • in alte situatii prevazute de lege.
ART. 52 - Atribuirea activului net al Asociatiei, rezultat dupa lichidare, catre o persoana juridica non-profit, cu scop si obiect de activitate similare, se decide de Adunarea Generala, prin votul majoritatii simple a celor prezenti.

Capitolul al VIII-lea. Litigii

ART. 53 - Litigiile Asociatiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu este posibila sau eficace, litigiile sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Capitolul IX Dispozitii finale

ART. 54 - Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociatii vor fi evidentiate in contabilitatea corespunzatoare primului an de activitate.
ART. 55 - Modificarile sau completarile prezentului statut se fac prin hotarare a Adunarii Generale, cu exceptia modificarilor legate de sediul central al Asociatiei sau a sediilor filialelor, care pot opera prin decizia Consiliului de Administratie. Prevederile regulamentului de organizare si functionare, elaborate si adoptate in conformitate cu prevederile prezentului statut, fac parte integranta din prezentul statut. Adunarea Generala aproba regulamentul de organizare si functionare in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut.
ART. 56 - Prevederile prezentului statut se completeaza cu normele imperative ale legislatiei romane in vigoare.
ART. 57 - Prezentul statut a fost redactat in cinci exemplare si prezentat avocatului pentru atestare..::Dute sus::.


 
   © 2007 Asociatia Romana pentru Progres si Civilizatie
Un proiect: IPD Studio